fbpx

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

สวัสดิการ

บริษัท ฮอลแลนด์ สตาร์ บรรจุภัณฑ์ จำกัด

 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันชีวิตกลุ่ม AIA
 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินช่วยเหลือ กรณีคลอดบุตร, สมรส, ฌาปนกิจศพ, งานบวช, เยี่ยมไข้
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • ทุนการศึกษาบุตร
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
 • กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี
 • อาหารกลางวัน,เครื่องดื่ม
 • เบี้ยขยัน/ค่ากะ
 • โบนัส
 • ปรับค่าจ้างประจำปี

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

 • ปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาอย่างเต็มประสิทธิภาพและเป็นไปตามวิธีการปฏิบัติงานที่กำหนดด้วยความปลอดภัย
 • ควบคุมดูแลอุปกรณ์เครื่องจักรเครื่องมือและพื้นที่ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์สะอาดเรียบร้อยตลอดเวลา
 • รายงานผลการปฏิบัติงาน และปัญหาต่างๆให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันที ที่เสร็จสิ้นภารกิจนั้นๆ
 • รักษาความลับของบริษัทอย่างเคร่งครัด
 • ปฏิบัติตามระเบียบวินัย, กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของฝ่าย และบริษัทอย่างเคร่งครัด
 • ควบคุม ดูแลทรัพย์สินของฝ่ายให้อยู่ครบถ้วนและในสภาพปกติ
 • ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายระบบบริหาร ISO-9000:2015
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ ช/ญ อายุ18- 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ขยัน มีความรับผิดชอบในงาน และสามารถทำงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
 • เชื่อฟังคำสั่งผู้บังคับบัญชา

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

 • ตรวจเช็ค ดูแล ซ่อมแซมงานระบบส่วนกลางทุกระบบในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
 • ดูและควบคุมงานเกี่ยวกับเครื่องจักรในการผลิต
 • ซ่อมบำรุงตามแผนการบำรุงรักษา
 • ควบคุม ดูแล จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายงานซ่อมบำรุงภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
 • จัดหา ดูแล หรือตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
 • ประสานงาน ตรวจสอบ ติดตาม และรายงานผลแก่ผู้บังคับบัญชา
 • สนับสนุนและดำเนินกิจกรรมด้านการปรับปรุงมาตรฐานตามนโยบายบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ ชาย
 • อายุ 20 ปีขี้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป สาขาเครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

 • ตรวจเช็คเอกสารจากผู้ขาย,ใบสั่งซื้อกับใบส่งของ
 • ตรวจสอบราคาขายจากใบสั่งซื้อกับใบกำกับภาษี
 • ตรวจสอบการรับของกับฝ่ายจัดซื้อ
 • ตรวจสอบใบกำกับภาษีของผู้ขายว่าถูกต้องตรงตามที่สรรพากรกำหนดหรือไม่ และบันทึกบัญชีถูกต้องหรือไม่
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ, ประมาณการจ่าย, กระทบยอด GL และรายงานประจำเดือน
 • รับวางบิลและตรวจสอบเอกสารวางบิล
 • จัดทำใบสำคัญจ่าย พิมพ์เช็คจ่าย และออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • บันทึกโอนเงินระหว่างบัญชี, บันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆ และตรวจสอบ statement
 • จัดเก็บเอกสารงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากสมุห์บัญชี/ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
 • ประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้ข้อมูลด้านบัญชีที่มีความถูกต้องและเชื่อถือได้อื่นๆ ตามที่หัวหน้างานมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ 20 -35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านการบัญชีอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี และใช้ MicrosoftExcel ได้ดี
 • สามารถใช้โปรแกรมบัญชี Express ได้
 • มีความละเอียดรอบคอบและมีทักษะในการวิเคราะห์,มีความซื่อสัตย์ ถ้ามี CPD จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

 • ตรวจรับสินค้าเข้าระบบคลังสินค้าโดยตรวจสินค้าที่ทำการรับเข้าจริงกับเอกสารที่ทำการส่งมอบ
 • จัดเก็บสินค้าหลังที่ตรวจรับสินค้า โดยจัดเก็บเข้าพื้นที่ที่กำหนด
 • การจัดสินค้าโดยการจัดสินค้าตามเอกสารการเบิก
 • บันทึกรายการเข้าออกของสินค้าในสต็อกการ์ด โดยบันทึกรายการทันทีที่มีการรับเข้าหรืจ่ายออก
 • จ่ายสินค้าให้หน่วยงานที่ต้องการเบิกสินค้า / บรรจุหีบห่อสินค้าอย่างเหมาะสม
 • ตรวจนับสินค้าคงคลัง การรับสินค้าคืนโดยตรวจสอบของจริงเปรียบเทียบเอกสารรับคืน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ ช/ญ
 • อายุ 20 -35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปวส. ขึ้นไป หรือปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ ด้านการทำงานธุรการ คลังอย่างน้อย 1 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ และสามารถทำงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้โปรแกรม microsoft office .express
 • มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์ รับพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

 • ดูแลสื่อโฆษณา + คอนเทนต์ Online/Offine พร้อมตรวจสอบงาน
 • เดินสำรวจตลาดพบปะลูกค้า และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบริษัท
  และโปรโมชั่นทางการตลาด
 • จัดทำข้อมูลสรุปความเคลื่อนไหว การตลาด พร้อมทั้งทำ Report
  ส่งผู้บังคับบัญชา
 • ทำกิจกรรมทางการตลาด เพื่อสนับสนุนการขายของบริษัท
  ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ ชาย/หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีการตลาด นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 25-35 ปี
 • มีประสบการณ์ ด้านการตลาด ใน ธุรกิจ น้ำดื่ม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ในสายการตลาด อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถวิเคราะห์ผลการเข้าถึงสื่อ Social media ต่างๆได้ และทำรายงานสรุปประจำเดือน หรือโปรเจคได้
 • สามารถสร้าง content เขียนบทความ ติดตามข่าวสารมาอัพเดทกระแส ลงสื่อ Facebook,Instagram,Twitter
 • สามารถวาง positioning วิเคราะห์ จุดแข็งจุดอ่อนคู่แข่ง และองค์กร เพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันในด้านสื่อออนไลน์ ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด
 • การทำงานเป็นทีม ทำงานรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสามารถปรับเปลี่ยนแผนงานและกลยุทธ์ที่วางไว้ให้สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน กระแสใน Social Media
 • มีความกระตือรือร้น รับผิดชอบสูง ติดตามงาน และส่งมอบงานภายในระยะเวลาที่กำหนด

หน้าที่และรายละเอียดของงานโดยย่อ

 • บริหารและควบคุมดูแลรับผิดชอบในฝ่ายวิศวกรรมให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย
 • อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือโท ด้านวิศวกรรมศาสตร์ เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการบริหารทีมวิศวกรรมในระดับหัวหน้างาน 5 ปีขึ้นไปและการเป็นผู้จัดการอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • มีความกระตือรือร้น รับผิดชอบสูง ติดตามงาน และส่งมอบงานภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบความปลอดภัย
 • มีความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท
 • มีทักษะการทำงานเป็นทีม สร้างทีม
 • มีการวางแผนงานและการจัดการที่ดี และทำงานได้ตามเป้าหมายของบริษัทตามที่กำหนด
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • การวางแผน,การตัดสินใจ,การให้คำปรึกษา,ภาวะผู้นำที่ดี และงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

 • ดำเนินการตามนโยบายเรื่องเอกสารให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับนโยบายของผู้บริหารฝ่าย และควบคุมมาตรฐานงานเอกสารให้เป็นไปตามระบบของบริษัท
 • เก็บรวบรวมติดตามเอกสารที่ใช้ของฝ่ายวิศวกรรม
 • จัดเตรียมเอกสารต่างๆ ที่ใช้กับพนักงานภายในฝ่าย และเอกสารที่ใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างฝ่ายภายในบริษัท
 • ติดตามเอกสารการเบิก – จ่ายวัสดุในสโตร์ของฝ่ายวิศวกรรม
 • จัดทำตารางกะการทำงานของพนักงานภายในฝ่าย
 • ติดต่อประสานงานเอกสารระหว่างฝ่าย
 • จัดเก็บข้อมูลการทำงานของพนักงานภายในฝ่าย
 • ควบคุมกำกับเอกสารเข้าออกระหว่างฝ่าย
 • ติดต่อประสานงานกับพนักงานภายในฝ่าย
 • จัดเตรียมเอกสาร Support ของผู้บริหารภายในฝ่าย
 • สรุปรายงานการเบิกจ่ายในสโตร์ฝ่ายวิศวกรรมให้เป็นปัจจุบันรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
 • จัดเตรียมและจัดหาวัสดุสำนักงานที่ใช้ภายในฝ่าย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ ช/ญ
 • อายุ 20 -35 ปี ระดับการศึกษา : ปวช. – ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถในการประสานงานและมีความคล่องแคล่วในการทำงาน
 • สามารถใช้อุปกรณ์สำนักงาน และโปรแกรม Microsoft office ได้
 • มีความซื่อสัตย์ อดทน สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความยืดหยุ่นในการทำงาน และสามารถทำงานเป็นทีมได้
 • หากมีประสบการณ์ธุรการ และมีความรู้เรื่องเครื่องมือ-อุปกรณ์ช่าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

 • ตรวจเช็คซ่อมบำรุงรักษา รถยนต์ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
 • บันทึกรายละเอียดการซ่อมทุกขั้นตอน (กรณีงานซ่อมมีปัญหา)
 • ควบคุมงานซ่อมให้เสร็จตรงตามกำหนดเวลาที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้
 • ประสานงานกับLeader,W/S,Parts และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • เมื่อซ่อมเสร็จตรวจสอบความเรียบร้อยของงานซ่อมและบันทึกรายละเอียด ในงานซ่อม พร้อมทั้งตรวจสอบรายการคืนอะไหล่เก่าไว้ที่จุดกำหนด
 • นำรถไปจอดยังพื้นที่ Inspect และไปแจ้ง L/D ไปทำการตรวจสอบงานซ่อม
 • นำรถส่งล้าง
 • ดูแลรักษาเครื่องมือ,อุปกรณ์การใช้งาน,พื้นที่รับผิดชอบให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ และสะอาดเสมอ
 • รับผิดชอบเครื่องมือจากฝ่ายสโตร์
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ ชาย
 • อายุ 25-35 ปี
 • การศึกษาปวส. สาขาช่างยนต์ ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการซ่อมรถยนต์ อย่างน้อย 1 ปี
 • ขยันหมั่นเพียร มีความรับชอบสูง ตรงต่อเวลา
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี , มีความอดทน

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

 • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าสำเร็จรูปและนับจำนวนสินค้าก่อนเข้า Stork FG
 • ตรวจสอบควบคุมเอกสารใบจัดเตรียมสินค้าและเอกสารบันทึกข้อมูล Lot วันที่จ่ายออก
 • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าสำเร็จรูปครบก่อนจ่ายออกทุกครั้ง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย / หญิง อายุ 22 -35 ปี ปวช-ปวส ขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดี รักงานบริการ
 • มีความพร้อมในการทำงาน
 • มีความกระตือรือร้น รับผิดชอบสูง ติดตามงาน และส่งมอบงานภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ พื้นฐาน ได้คล่อง
 • มีทักษะการทำงานเป็นทีม
 • มีความรู้ความเข้าใจในวิธีการนับคำนวณ การตรวจสอบและระบบคุณภาพอื่นๆ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • เป็นคนช่างสังเกต และมีความละเอียดรอบคอบ

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

 • ตรวจสอบคุณภาพงานฝ่ายผลิตในแต่ละไลน์ จัดทำรายงาน เช็คชีทแต่ละชิ้นงาน
 • ตรวจสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ให้ได้คุณภาพ ตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ ชาย/หญิง
 • วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
 • อายุ 20-35 ปี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีประสบการณ์ ด้าน QC
 • ใช้เครื่องมือตรวจวัดได้
 • ใช้โปรแกรม MS Office (PowerPoint, Excel, Word) และส่งเมลได้
 • สายตาดี มีความละเอียดรอบคอบ
 • ขยัน รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี

หน้าที่และรายละเอียดของงานโดยย่อ

 • บริหารและควบคุมดูแลรับผิดชอบในฝ่ายคลังสินค้าและขนส่งให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย
 • อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือโท ด้านโลจิสติกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการบริหารทีมคลังสินค้าและขนส่งในระดับหัวหน้างาน
 • ปีขึ้นไปและการเป็นผู้จัดการ 3 ปีขึ้นไป
 • มีความ รับผิดชอบสูง
 • บริหารงบประมาณค่าใช้จ่ายในฝ่ายคลังสินค้าและขนส่ง
 • พิจารณาแนวทางการแก้ไขและป้องกันปัญหาที่มีผลกระทบต่อระบบคุณภาพการให้บริการและลูกค้า
 • วางแผนการทำงานให้เหมาะสมกับปริมาณงานและจำนวนคน
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีทักษะการทำงาน,การตัดสินใจ,การให้คำปรึกษา,ภาวะผู้นำที่ดี และงานอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

หน้าที่และรายละเอียดของงานโดยย่อ

 • ควบคุมดูแลรับผิดชอบในแผนกคลังสินค้าให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือโท ด้านโลจิสติกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการบริหารทีมคลังสินค้าในระดับหัวหน้างาน 3 ปี ขึ้นไป
 • มีความ รับผิดชอบสูง
 • จัดทำรายงานสรุปงานคลังสินค้าส่งให้ผู้บังคับบัญชา
 • พิจารณาแนวทางการแก้ไขและป้องกันปัญหาที่มีผลกระทบต่อระบบคุณภาพการให้บริการและลูกค้า
 • วางแผนการทำงานให้เหมาะสมกับปริมาณงานและจำนวนคน
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีทักษะการทำงาน,การตัดสินใจ,การให้คำปรึกษา,ภาวะผู้นำที่ดี และงานอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

หน้าที่และรายละเอียดของงานโดยย่อ

 • ควบคุม ดูแลการทำงานของบุคคลากรแผนกขนส่ง (น้ำมัน),(แก๊ส) ให้ปฏิบัติงานอยู่ในกฎระเบียบการทำงานของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
 • วางแผน ดูแลและตรวจสอบ การจัดรถขนส่งให้มีประสิทธิภาพและความเสมอภาค
 • ดูแลและประสานงานกับลูกค้า
 • วางแผนและตรวจสอบรถหัวลากให้มีสภาพพร้อมใช้งาน
 • วิเคราะห์ความเสี่ยง,ผลกระทบและหาแนวทางแก้ไขในแผนกขนส่ง
 • วางแผน ดูแล รถขนส่ง ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติ

 • เพศชาย
 • อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือโท ด้านโลจิสติกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการบริหารทีมขนส่งในระดับหัวหน้างาน 3 ปี ขึ้นไป
 • มีความ รับผิดชอบสูง
 • จัดทำรายงานสรุปงานขนส่งให้ผู้บังคับบัญชา
 • พิจารณาแนวทางการแก้ไขและป้องกันปัญหาที่มีผลกระทบต่อระบบคุณภาพการให้บริการและลูกค้า
 • วางแผนการทำงานให้เหมาะสมกับปริมาณงานและจำนวนคน
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีทักษะการทำงาน,การตัดสินใจ,การให้คำปรึกษา,ภาวะผู้นำที่ดี และงานอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

สมัครงาน