HSP Together 2018​

บริษัท ฮอลแลนด์ สตาร์ บรรจุภัณฑ์ จำกัด  ได้มอบสิ่งของที่จำเป็น ให้กับทางโรงเรียน ตชด.บ้านแม่จันทะ จ.ตาก และอนามัยใกล้เคียง

ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

HSP Together 2019 โครงการ แต้มสีเติมฝัน แบ่งบันเพื่อน้อง

บริษัท ฮอลแลนด์ สตาร์ บรรจุภัณฑ์ จำกัด  ได้ทำกิจกรรมให้กับทางโรงเรียนสามัคคีวิทยา หมู่ 6 ต.คลองพระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

ในวันพฤหัสบดีที่19 กันยายน 2562